Strategiske undersøgelser af fremtidens struktur

Bl.a. på baggrund af Infrastrukturkommissionens betænkning fra januar 2008 blev der i januar 2009 indgået en bred politisk aftale om ”En Grøn Transportpolitik”. Ud over beslutning om en række konkrete infrastrukturprojekter, der anlægges frem mod 2020, blev det at gennemføre to overordnede strategiske analyser af fremtidens infrastrukturbehov i henholdsvis hovedstadsområdet og Østjylland. Østjyllandsanalysen omfatter også øst-vest forbindelser. De strategiske analyser er afsluttet i perioden 2013-2015 og omfatter nedenstående projekter med relevans for Trekantområdet:

  • Udbygning af E45

  • Ny midtjysk motorvej

  • Ekstra kapacitet over Lillebælt

  • Kattegatforbindelse

  • Timemodel for hurtige tog samt udbygning og opgradering af regionalbaner.

Med aftale om Timemodellen fra 2014, vedrørende hurtige tog mellem landsdelene, en baneforbindelse til Billund, aftale om Finanslov 2017, der bl.a. omfatter aftalen om undersøgelse af nye større vejprojekter fra december 2016, herunder forundersøgelse og VVM af ny midtjysk motorvej fra Haderslev til Hobro, via Billund, er der fulgt op på en del af de strategiske undersøgelser.

Aftalen om Timemodellen er knyttet til beskatning på Nordsøolien. På grund af de lave oliepriser er dette finansieringsgrundlag pt. noget usikkert, og det er derfor uvist, om dele af aftalens elementer vil blive udskudt eller opgivet. Vedrørende en ny midtjysk motorvej er der pt. kun bevilget penge til forundersøgelse/VVM, og finansiering af selve anlægget udestår.

Vedrørende en Kattegatforbindelse har regeringen meddelt, at den videre planlægning ikke vil blive videreført på nuværende tidspunkt. Årsagen hertil er den strategiske analyse, som har vist, at den forudsatte brugerfinansiering ikke er realistisk på kort og mellemlangt sigt.

Der er besluttet at anlægge en fast Femern-forbindelse, der forbinder det østlige Danmark og Lübeck/Hamborg-området. Etableringen er vedtaget med anlægslov og traktat mellem Tyskland og Danmark, men afventer pt. de tyske miljøgodkendelser. Anlægget forventes tidligst færdigt i 2026-2028. Trafikalt vil den kun have marginal betydning for Trekantområdet. I forbindelse med VVM-undersøgelsen vedrørende udvidelse af E20 på Vestfyn har Vejdirektoratet i samarbejde med Sund & Bælt A/S konkluderet, at en Femern-forbindelse kun vil aflaste E20/E45 gennem Trekantområdet med 500-600 biler i døgnet. De nyeste prognoseberegninger viser dog en lidt større overflytning fra Storebælt/Lillebælt, men vil i realiteten ikke kunne mærkes, da denne ekstra trafikmængde ikke svarer til mere end den almindelige vækst i trafikken på 1-2 år på Lillebælt.

På banesiden vil den nye Femern-forbindelse komme til at betjene størstedelen af de gennemkørende transitgodstog mellem Sverige og Tyskland, der i dag kører gennem Trekantområdet uden stop. Det vil dels betyde en reduktion af trafikken med op imod 40-50 daglige godstog gennem bl.a. Middelfart og Kolding, og dels vil det medføre, at banen opnår en bedre kapacitet, så der kan køre flere passagertog, f.eks. til betjening af Trekantområdet.