Mål for Nørremarken

  • Styrke Nørremarkscentret bl.a. ved fortsat at fastholde at butikker og andre servicefunktioner placeres her.

  • Udbygge området ved Store og Lille Grundet efter retningslinjerne i strukturplanen for området med forskellige boligtyper og særligt hensyn til natur- og terrænforholdene.

  • Sikre og udbygge de rekreative stiforbindelser mellem bydelen, skoven og fjordkysten.

  • Udvikle et nyt landskabeligt boligområde mellem Store Grundet og Hornstrup. Området kan lokalplanlægges på baggrund af en samlet helhedsplan, der indarbejder landskabelige og kulturmiljømæssige forhold.