Give

Indbyggertal (2016)

4.488 personer

Boligudbygning (2012-2016)

61 stk.

Restrummelighed

1.025 stk.

Byomdannelse

400 boliger

Nye udlæg

0 stk.

Selvbærende centerby

Give har mange arbejdspladser og butikker i forhold til indbyggertallet.

Siden 2012 er befolkningen vokset med 89 personer, svarende til 2%.

I en analyse, som Region Syddanmark udførte i 2011, konkluderes det bl.a. at byen har et stort potentiale for en styrket bosætning, idet der er en god tilgængelighed til arbejdspladser. Der er adgang til 397.621 arbejdspladser inden for 1 time i bil.

Byen har et stærkt erhvervsliv med mange private og offentlige arbejdspladser, der tilsammen repræsenterer mange brancher, og dermed også en lav sårbarhed. Også på detailhandel står Give stærkt. Blandt centerbyerne har Give den højeste dækning inden for udvalgsvarer. Inden for dagligvarer ligger Give dog lidt efter Jelling i dækning.

Vejle Kommune og og lokale kræfter som Give Udviklingsråd har sammen udarbejdet en ”Strategi og Handlingsplan for Give”. Planen omfatter bl.a. en plan for omdisponering af Torvet, forslag til ny bebyggelse i bykernen, ny bebyggelse i Gullestrup Have og generel fortætning og byomdannelse. I de kommende år vil Kommunen, sammen med Udviklingsforum Give, private investorer og grundejere arbejde på at realisere planen.

Give er udviklet med jernbanen Vejle-Give som blev åbnet i 1894 (senere forlænget til Struer). Den er altså, som andre byer i det indre af Jylland, en ung by og der er kun få helstøbte gademiljøer. Frederiksberggade er dog et velbevaret bybillede fra tiden omkring byens opståen. De små huse ligger tæt ud til vejen og vejtræerne er med til at give et godt miljø.

Trafikale forhold

Der er gode trafikforbindelser til store arbejdspladser i nabobyer som Brande, Herning og Grindsted foruden Vejle. Give har en station, flere regionale busruter og kort afstand til Billund lufthavn. Selvom der er mange arbejdspladser, pendler mange ud af Give. Med åbningen af den nye motorvej Vejle-Herning i 2013 og motortrafikvejen Horsens-Billund er vejforbindelserne optimale for en fortsat udvikling i bosætning, erhverv og handel.

Natur og landskab

Mod vest grænser Give Plantage op til byen og medvirker til at give læ for vestenvinden. Plantagen giver sammen med flere andre mindre plantager mange rekreative muligheder. Stadion, campingpladsen og friluftsbadet er placeret på grænsen mellem byen og plantagen. Syd for Sdr. Ringvej er et meget spændende og smukt område opstået i forbindelse med et tidligere teglværk.

Bykernen

Der er behov for en styrkelse af gaderummet i bykernen. I forbindelse med udarbejdelsen af kommuneplan 2013-2025 blev der udarbejdet en detailhandelsanalyse. I forhold til Give peger rapporten især på behovet for at koncentrere handelsområdet, udbygge med boliger og forny bykernen med flere faciliteter for bylivet.

Boligområder

En kvalitet ved Give som bosætningsby er nærheden til naturen. Det er derfor vigtigt at styrke forbindelsen mellem byen og naturområderne. Diagonalvejen afskærer i nogen grad hovedparten af byen fra Give plantage og campingpladsen. Erhvervsområdet omkring Bæksgårdsvej ligger i et naturskønt område. Det kan med fordel omdannes til boligområde på lidt længere sigt. Det vil give en unik mulighed for at bygge boliger tæt på skoven og ned til Bæksgård Bæk.

De 2 søer, der er opstået ved lergravning ved det gamle teglværk, kunne udnyttes til at skabe et attraktivt boligområde.