Redegørelse for rummelighed

Kommuneplanens rummelighed til boliger og erhverv

Boliger

Med stigende levealder og forsat indvandring vil befolkningen vokse, og dermed vil efterspørgslen efter boliger stige. Befolkningen vil til stadighed flytte fra landområder og mindre byer til de større byer, og det vil øge efterspørgslen efter boliger i disse byer.

Dansk Byggerier konkluderer i en analyse fra 2012: Frem mod 2040 vil der være behov for godt 375.000 flere boliger i Danmark.

I følge Vejle Kommunes befolkningsprognose 2017-2031 vil befolkningen vokse med 17.102 personer frem til 2031. I forhold til Danmarks Statstik forudsiges i samme periode en befolkningsudvikling på 10.554, som dog ikke er baseret på den faktiske tilvækst i 2016.

Udviklingen inden for de seneste par år, viser en større befolkningstilvækst end befolkningsprognoserne tidligere har forudsagt. I 2016 voksede kommunen således med 1,34 %. Denne udvikling ønsker kommunen at fastholde og styrke, og hvis det lykkes, vil befolkningen være vokset med betydeligt mere end prognosen forudsiger.

Da husstandsstørrelserne samtidig viser en klar nedadgående tendens, vurderes det, at befolkningstilvæksten i planperioden vil medføre behov for mellem 10.000 og 15.000 boliger. Det skyldes, at andelen af ældre og enlige vokser og dermed bliver den gennemsnitlige husstandsstørrelse mindre. En voksende indvandring fra især andre EU-lande vil også i væsentligt omfang bestå af enpersoners-husstande, idet unge enlige er langt mere mobile end familier. Der er en stigende tendens til, at virksomhederne efterspørger højt specialiseret arbejdskraft, som ofte kommer fra udlandet. Kommunen får mange henvendelser fra virksomheder som efterspørger boliger til udenlandsk arbejdskraft. Behovet kan derfor meget let vise sig at være højere i de dele af kommunen, der ligger tæt på motorveje og stationer på togtrafikkens hovedlinje. Det vil især sige Vejle (herunder Skibet) og Børkop/Brejning. Endvidere skal der være boliger til den voksende andel af flygtninge.

Andre faktorer der bidrager til usikkerheden er:

  • Væksten i Den østjyske Byregion især i Århus har vist sig at være stærkere end forventet og kan påvirke dele af Vejle Kommune positivt, især hvis boligpriserne stiger i de nordlige nabokommuner.
  • Flere nye store investeringer i infrastruktur vil slå igennem i de kommende 12 år. Det gælder Herning-motorvejen, som er åbnet, og flere andre store vejprojekter. Disse projekter vil yderligere øge udbuddet af arbejdspladser, der er tilgængelige indenfor 1 time med tog eller bil fra Vejle by og flere andre byer i Vejle Kommune.
  • Befolkningens villighed til at acceptere transporttid til job er stigende som følge af stigende uddannelsesniveau og specialisering. Vejle er i forvejen den af de større byer i Region Syddanmark, der har den bedste tilgængelighed til arbejdspladser, idet man bl. a. kan nå såvel Odense som Århus. Ifølge Region Syddanmarks udviklingsanalyse Kontur 2016 kan man fra Vejle nå 499.000 arbejdspladser med bil på en time, hvilket er det højeste antal sammenlignet med andre byer i Region Syddanmark.

Rummeligheden til boliger i kommuneplanen er opgjort til 6.191 i ubebyggede arealer og ca. 4.000 boliger ved fortætning. I ikke-lokalplanlagte arealer er der regnet med en boligtæthed på 6 boliger pr. ha. og i lokalplanlagte områder er der taget udgangspunkt i bebyggelsesplanerne. Ved Brejning er der udlagt nye arealer, og til gengæld er der taget et tilsvarende areal ud ved Ny Højen. Der er byttet rundt på arealer til boligområder i Jelling og Gravens-Ågård, som har medført en lidt øget rummelighed og som er kompenseret ved ophævelse af en arealreservation i Gadbjerg. Endvidere er der ændret på anvendelsen i to områder ved Vejle By. Et større areal i den nordlige del af Vejle By er ændret fra areal til offentligt formål med mulighed for boliger til rent boligområde med en rummelighed på 475 boliger. Endeligt er et mindre areal udlagt til rekreativt område ændret til boligareal for tæt byggeri.

I forhold til de godt 4.000 boliger, som vi planlægger for ved byomdannelse og fortætning er dette tal behæftet med en stor usikkerhed, idet det forudsætter, at eksisterende funktioner afvikles eller flytter ud. Det er en proces, som kommunen kun i begrænset omfang kan styre.

Vi vurderer, at udbygningen vil fordele sig på 4.000 etageboliger, 3.000 tæt-lave boliger og 4.000 åben lav. Etageboligerne vil hovedsageligt blive placeret i eksisterende byområder.

Erhverv

I Forslag til Kommuneplan 2017-2029 for Vejle Kommune er der en samlet rummelighed til erhverv på 973 ha.

Der er udlagt mindre erhvervsområder ved Egtved og Ødsted til lokalt orienterede erhverv. Endvidere er anvendelsen af en del af et område til offentlige formål ved Bredsten ændret til erhvervsformål. Der er udtaget et mindre erhvervsområde i Jelling samt i Ødsted, hvor et boligområde fejlagtigt har været registreret som erhvervsområde. Netto er der udlagt 2,3 ha til erhverv.

Af de 973 ha udgør 5 områder langt hovedparten. Disse områder udgør i alt 920 ha. Resten af områderne er mindre områder til lokale servicevirksomheder og restarealer fra erhvervsområder, der er næsten udbyggede. De 5 områder er:

  • Områderne ved Vejle By i Bredballe/Lysholt (349 ha) og på Nørremarken 86,5 ha ligger centralt i forhold til det nye motorvejskryds Vejle Nord og er bl. a. attraktive for logistikvirksomheder.
  • Områderne i Søndermarken (31 ha) har direkte adgang til E45 og er vigtige for virksomheder, der relaterer sig til Vejles sydlige opland.
  • Områderne i Give Øst (188 ha) er led i en samlet strukturplan, der er under udbygning. Udbygningen er hidtil gået ret langsomt. Vejle Kommune ønsker at fastholde udlægget for at kunne imødekomme behovet for større virksomheder. Området har fået et større potentiale med udbygningen af infrastrukturen i området, herunder især motorvejen Vejle-Herning.
  • Områderne i Vandel består dels af et mindre område nord for byen som er egnet til lokale servicevirksomheder og dels et langt større område, som omfatter hele den tidligere Flyvestation Vandel. Området har reelt været inddraget til byformål siden besættelsen, hvor den tyske besættelsesmagt anlagde en flyveplads på stedet. Området er lokalplanlagt og rummer især oplagring af fyrværkeri og solcelleanlæg. Fyrværkerilagrene afkaster store sikkerhedszoner der begrænser udnyttelsen. Området er et af de eneste i regionen, der egner sig til denne anvendelse, idet der er stor afstand til beboelser og arbejdspladser. Det er derfor hensigtsmæssigt at fastholde udlægget, således at behov for yderligere oplag, eller andre formål, der kræver stor afstand til følsom anvendelse, kan imødekommes. Lokalplanen er opdelt i flere delområder. I flere af delområderne i lokalplanen kan der være erhverv i klasse 1-7.

 

Kilder:
Dansk Byggeri 2040
Byanalyse 2009 Region Syddanmark

Kontur 2016 for Vejle Kommune. region Syddanmark