Redegørelse for byudviklingsområder

Forudsætning for at udlægge nye byudviklingsområder

Boliger

Vejle Kommune har i Planstrategi 2015 besluttet at kunne tilbyde et varieret udbud af boliger og boligområder. Det skal som udgangspunkt ske ved udnyttelse af allerede udlagte arealer til boligformål og ved omdannelse og fortætning af den eksisterende bebyggelse. Der kan i enkelte tilfælde være tale om at lave en omfordeling af arealer til byudvikling, så udlæggene i højere grad tilgodeser den ønskede byudvikling i områder med god service, god trafikbetjening og efterspørgsel efter nye boliger.

Vejle Kommune er en vækstkommune, som flere og flere flytter til. Stigningen dækker over, at indbyggertallet er vokset meget i nogle dele af kommunen, mens det er stagneret i andre dele. Tendensen er, at Vejle og byerne tæt ved Vejle vokser hurtigt, mens det især i den vestlige og sydvestlige del stagnerer. Der sker dog også en vis vækst i Give.

Forskydning af indbyggere fra land mod by er en del af en global tendens, som handler om ændringer i erhvervsstrukturen fra produktions- til videnserhverv, større specialisering af arbejdskraften og flere andre faktorer. På landsplan giver det sig udtryk i en styrkelse af Hovedstadsområdet og Den Østjyske Byregion på bekostning af resten af landet. I Vejle Kommune vil forskydningen ske fra de mindre bysamfund mod Vejle og de større omgivende byer som Børkop og Skibet.

De mest eftertragtede steder at bo og bosætte sig i Vejle Kommune er Vejle, Børkop, Brejning og Jelling. I Vejle er der stadig en god rummelighed i Tirsbæk Bakker og Uhre. Der er også plads til mange boliger i midtbyen og på havnen. Der er ligeledes en god rummelighed i Jelling og Give, mens der kun er en lille rummelighed tilbage i Børkop og Brejning.

Der vil derfor i Kommuneplan 2017 blive udlagt arealer sydvest for Brejning mellem Brejning og Børkop. Området ligger tæt på skole, servicefunktioner og tæt på afkørslen til motortrafikvejen mellem Fredericia og Vejle. I stedet er der taget et tilsvarende areal ud ved Ny Højen (16.B.4), hvor der ikke er den samme efterspørgsel efter boliger som i Børkop/Brejning-området.

I Jelling er der udlagt et område nordvest for byen dels til parkeringsarealer til Kongernes Jelling dels til boliger. Arealet er blevet byttet ud med en del af arealet i ramme 3.B.39, fordi arealet nordvest for Jelling ligger bedre i forhold til den overordnede infrastruktur og i forhold til midtbyen og de servicefunktioner, der findes der. Der er desuden udpeget et mindre areal ved Fårup Mose til boliger, fordi området vil danne en naturlig afrunding af byen mod sydvest.

I Gravens-Ågård er arealet indenfor ramme 12.B.8 taget ud og i stedet er der udpeget et areal sydøst for Ågård. Arealet i 12.B.8 ligger op af et erhvervsområde og tæt op af en overordnet vej. En del af boligrammen 12.B.5 er ændret til offentligt formål til brug for efterskolen.

I Vejle By er der ændret på anvendelsen for område 1.5.O.6. Området er i Kommuneplan 2013-2025 udlagt som område til travbane med tilhørende faciliteter og med mulighed for opførelse af boliger efter en samlet plan. Arealudlægget til travbane er ikke længere relevant, så derfor ændres anvendelsen til rent boligområde, som det tidligere har været udlagt til i Regionplan 2005 for Vejle Amt. Der er desuden ændret på anvendelsen af et mindre areal i den vestlige bykant af Vejle fra rekreativ anvendelse til boligområde. Endvidere er der lavet et forslag til en ny disponering af helhedsplanen for Tirsbæk Bakker i Bredballe/Lysholt-området.

I Egtved er et mindre areal 4.B.8 udtaget som boligramme, idet det skal anvendes til regnvandsbassin og naturlegeplads.

Erhverv

I Planstrategi 2015 besluttede Vejle Kommune, at der skal udpeges nye erhvervsarealer ved et par af lokalbyerne til lettere industri og håndværksvirksomheder.

I Egtved er de eksisterende erhvervsarealer opbrugt og man mangler i lokalsamfundet et areal, hvor der kan etableres mere lokalt orienterede virksomheder i form af lettere industri og håndværksvirksomheder.

I Ødsted har man et er restareal i et eksisterende erhvervsområde, som er svært at udnytte på grund af nærhed til boliger og adgangsforhold. Derfor er der udpeget et mindre areal til lokalt orienterede virksomheder, som ligger ideelt i forhold til adgang til en større vej.

I Bredsten er de eksisterende erhvervsområder opbrugt. Derfor har kommunen valgt at ændre anvendelsen for et areal, som i dag er udlagt til offentlige formål, til erhvervsområde. Arealet ligger i tilknytning til et eksisterende erhvervsområde.

I Jelling er der udtaget et mindre erhvervsareal (4,3 ha) af hensyn til udsynet fra Monumentområdet, der er udpeget som Unescos Verdensarv.

REDEGØRELSE FOR DE ENKELTE UDLÆG

Toftekæret 14 i Vejle By

Samlet areal: 0,7 ha = 40 boliger (etageboliger)

Ny ramme 1.1.B.19

Området ligger ved Bredstenvej i den vestlige udkant af Vejle ud mod Vejle Ådal, og grænser mod øst op til en række almene boliger og mod syd op til et område med enfamiliehuse langs Ribe Landevej. Den sydlige del af arealet har tidligere været bebygget. Kommunen vurderer, at området giver mulighed for at lave noget tæt bebyggelse i form af etageboliger, som der er efterspørgsel efter. Det pågældende areal ligger i tilknytning til eksisterende etagebyggeri mod øst. Højden fastsættes til 16 m (5 etager) svarende til rammerne for de tilstødende byggerier mod øst og nord.

Arealet er i dag den østligste del af et større område, der er udpeget som rekreativt område i kommuneplanen. Området er endvidere udpeget til lavbundsareal, som kan genoprettes til vådområde og økologisk forbindelseslinje. Grunden til, at området indgår i en økologisk forbindelse, er, at området indtil 2015 har været udpeget som et moseareal beskyttet af § 3 i naturbeskyttelsesloven, men beskyttelsen er blevet ophævet, da arealet fremstår som tørt og forstyrret uden tilstedeværelse af karakteristiske fugtigbundsarter. Der er ikke planer om at genoprette arealet øst for cykelstien til Kongens Kær som vådområde.

Den nordlige halvdel af rammeområdet er en del af landskabsudpegningen for Vejle Ådal som bevaringsværdigt landskab. Som en del af fjorden, Vejle By og Vejle Ådal er rammeområdet også udpeget som nationalt værdifuldt geologisk område.

Ådalens landskab er overvejende et komplekst småskala-landskab, men de åbne og udstrakte issøer, såsom Skibet issø, Knabberup Sø og Kongens Kær, giver oplevelsen af ådalen som værende i en lidt større skala. Ådalen er sårbar overfor nye, store anlæg, som vil bryde den lille skala i landskabet. Det skal derfor sikres, at byggeriet ikke forringer de visuelle og oplevelsesmæssige værdier både set fra ådalen mod byen og set fra byen ud i ådalen. Byggeriet skal besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet skal prioriteres højt. Det skal sikres, at ådalens landskabstræk og deres indbyrdes sammenhænge ikke sløres eller ødelægges. Byggeriet skal placeres og udformes så det tilpasser sig omgivelserne, og arealerne tættest på Bredstenvej kan bruges til udearealer og parkeringspladser.

Rammeområdet ligger inden for risikoområder for oversvømmelse. Byggeriet skal derfor være klimatilpasset og sikret mod oversvømmelse.

Kystnærhedszonen

Bebyggelsen opføres som en samlet bygningskrop med en karakter af en markant grænse mod det åbne land i en høj arkitektonisk kvalitet. Det skal sikres, at ådalens landskabstræk og deres indbyrdes sammenhænge ikke sløres eller ødelægges. Området ligger bag ved eksisterende høj bebyggelse, i den vestlige del af Vejle Midtby og danner ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Afstanden til kysten er ca. 1,4 km.

Område ved Store Grundet Allé og Viborgvej i Vejle by.

Samlet areal: 87,5 ha = 475 boliger (50 % tæt lav og 50 % åben lav)

Ny Ramme: 1.5.B.10

Ændret ramme: 99.B.8

Området ligger på Nørremarken i den nordlige del af Vejle. Området blev udpeget til boligområde i regionplan 2005. I kommuneplan 2009 blev området reduceret og anvendelsen blev ændret til offentlige formål i form af travbane med mulighed for boliger efter en samlet plan. Der er ikke længere behov arealer til en travbane og området ønskes anvendt udelukkende til boliger som en videreførelse af byudviklingen ved Lille Grundet og Store Grundet. Arealafgrænsningen er justeret, således at den rekreative ramme langs områdets vestlige del reduceres, og arealet til boliger er reduceret i den nordøstlige del. Endvidere er ramme 99.B.8 udvidet med et mindre areal.

Udbygningen af området skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmiljømæssige forhold. Bl.a. skal hensynet til beliggenheden af Hornstrup Kirke i landskabet og udsigten til og fra kirken indarbejdes i planen. I planlægningen skal der også tages højde for de nødvendige afstandskrav til erhvervsområderne ved Viborgvej og Store Grundet Allé. Endelig skal der holdes en afstand af minimum 100 m fra skovgrænsen.

Kystnærhedszonen

Kystnærhedszonen berører den sydlige del af området, som grænser op til den eksisterende byzone.

Hele Vejle by ligger inden for kystnærhedszonen, med undtagelse af vestlige bydele.

Udlægget følger hovedprincipperne for planlægning i kystnærhedszonen. Byudvikling sker i tilknytning til eksisterende byzone, i størst mulig afstand til kysten og bagved eksisterende bebyggelse for at sikre de åbne kystlandskaber. Området er fortsat aktuelt.

Tirsbæk Bakker.

Samlet areal: ca. 207 ha (boligrammer)

Ændrede rammer: 1.6.B.12. 1.6.B.16 og 1.6.R.4.

Områderne er udlagt i Regionplan 2005 for Vejle Amt som et samlet byudviklingsområde, der indeholder boliger og rekreative områder. En del af ramme 1.6.B.12 er realiseret, og planen for resten af området er nu revideret. Der er lavet en omdisponering og en revision af helhedsplanen, hvor boligområderne samles i den nordlige del af området.Den rekreative ramme er indskrænket til at forløbe mellem boligområderne og langs Horsensvej og Juelsmindevej. Antallet af boliger vil fortsat være ca. 1.000.

Omdisponeringen af arealerne betyder, at en større andel af boligområderne vil ligge udenfor de udpegede bevaringsværdige landskaber og kulturmiljøer samt Tirsbæk-fredningen.

Kystnærhedszonen

Afstanden fra kysten til de 2 områder er ca. 2 km. Arealet mellem udlæggene og kysten er skovklædt, således at områderne er meget lidt synlige fra kysten, se endvidere Redegørelse for Kystnærhedszonen.

Jelling Nordvest.

Ny ramme til boliger (3.B.44): 20,6 ha = ca. 100 boliger (lav bebyggelse)

Ny ramme til offentligt formål (3.O.15): 2,7 ha.

Ny ramme til rekreative formål (3.R.10): ca. 38 ha.

Nyt areal lægges til 3.O.5: 0,7 ha.

Udtag af areal (3.E.4): 4,3 ha

 

Jelling er en centerby og en attraktiv bosætningsby i Vejle Kommune. Byens historie og naturskønne beliggenhed tæt på de større byer i Østjylland tiltrækker mange borgere. Byen er banebetjent med station på strækningen Vejle-Herning-Struer. Placeringen på turistverdenskortet med Jelling Monumenterne, som er udpeget til Unescos Verdensarv, giver også grundlag for mere udvikling. I 2015 besøgte knap 140.000 mennesker Monumentområdet og museet Kongernes Jelling. Byen er hjemsted for et lærerseminar og har en god dækning med skoler og institutioner, herunder Vejle Kommunes største skole. Jelling har mange gode fritidsfaciliteter såsom golfbane, idrætshal og-baner, rideskole, friluftsbad og campingplads. Én gang om året afholdes Jelling Musikfestival, der tiltrækker 38.000 gæster. Udviklingsplanen for Midtbyen giver visioner for et nyt centerområde med plads til flere butikker, kontorer og cafeer i et tæt og fornyet centerområde.

Den nye omfartsvej, der åbnede i 2012, har givet grund til at gentænke byudviklingen, så der opstår en bedre balance i byen. Nedenstående principskitse viser udviklingsideen om nye sammenhænge.

Den grønne ring dannes af udsigtsfredningen fra Jelling Kirke og Højene mod nord og mod vest af festivalpladsen, idrætsanlægget, campingpladsen, friluftsbadet og rideskolen. Mod syd udgør golfbanen og skov-og naturområderne ved Fårup Sø en væsentlig del af den grønne ring og mod øst fastholdes det åbne land fra Haughus mod Hørup som udsigtsområde.

Byudviklingen kan foregå mod nordvest langs Herningvej, mod sydvest som en afrunding af byen ved Fårup Mose, mod øst og sydøst ved Haughus samt mod nordøst nord for Vejlevej til erhverv.

Det nye område, der udlægges til boligformål (3.B.44), ligger langs Herningvej og dermed med god adgang til det overordnede vejnet og tæt på centrum. Den del af området, der ligger øst for Kollegievej, udlægges til offentlige formål i form af faciliteter til Kongernes Jelling(3.O.15).

Der udlægges en rekreativ ramme 3.R.10. Hensigten med at udlægge rammeområde 3.R.10, Rekreativt område nord for Mølvangvej i Jelling, og fastlægge områdets anvendelse til bynære rekreative fritidsformål som koncertplads inkl. parkering, teltplads o.l. i forbindelse med Jelling Musikfestival og enkeltstående musikarrangementer er:

• At sikre overordnet sammenhæng i udvikling af Jelling by. Den nordlige del af udlægget giver mulighed for vejbetjening af festivalområdet via adgangsvej gennem nyt rammeområde 3.B.44 Boligområde ved Herningvej, som er under lokalplanlægning.

• at afgrænse det område, hvori festivallen kan foregå, og hvorhen udvikling af festivallen ønskes under dens løbende vækst, og

• at give mulighed for opførelse af enkelte servicefunktioner til brug for Jelling Musikfestival og enkeltstående musikarrangementer.

Udvidelsen mod vest skaber mulighed for et trinbræt til jernbanen til brug festival/musikaktiviteter. Festivallen foregår delvist på lejet jord, der den øvrige del af året landbrugsmæssigt er udlagt til græsning.

Arealerne i 3.B.44 og 3.O.15 ligger i et ret fladt landbrugslandskab med nogle markante læhegn. Arealerne ligger som en kile mellem Herningvej, idrætsområdet og boligkvarteret ved Dalvænget og Skråningen, og kileformen bærer præg af den stjerneformede markstruktur, der stråler ud fra byen.

Området er ikke udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. De nærmeste større husdyrproduktioner er beliggende ca. 1,1 km og 1,8 km nordvest for fremtidig byzone. Det er svineproduktioner på ca. 200 DE, som ikke er miljøgodkendte. Det landbrug, som ligger tættest på og som ligger i samme afstand til landsbyen Mølvang, vil fremadrettet kun have begrænsede udviklingsmuligheder uden brug af lugtreducerende teknologi.

Der er ingen konflikter med det åbne lands interesser. Inden for det udpegede areal er der et ikke-fredet fortidsminde, hvor der er gjort et enkeltfund fra Middelalderen.

Der er mindre søer inden for ramme 3.R.10 samt en større mose m.v. uden for rammen. Naturområderne er beskyttet af §3 i naturbeskyttelsesloven. Naturområderne friholdes for festival-og musikaktiviteter.

Der udtages et areal, som har været udlagt til erhverv (3.E.4), af hensyn til udsigten fra Monumentområdet.

Jelling Sydvest.

Nyt udlæg: 7 ha = 42 boliger

Nye ramme: 3.B.43

Udtag af areal (del af 3.B.39) = ca. 19 ha.

Som beskrevet ovenfor har åbningen af den nye omfartsvej medført ønske om at byudvikle i den nordvestlige del af Jelling i stedet for at fortsætte en byudvikling mod sydvest. Derfor udtages den største del af ramme 39.B.39 af kommuneplanen. En mindre del af rammen op mod Plantagevej er under lokalplanlægning. For at lave en fornuftig afrunding af byen foreslås en mindre areal nord for Plantagevej medtaget i kommuneplanen.

Arealet grænser mod øst op til et eksisterende boligområde, mod nord ligger Fårup Mose, mod vest grænser arealet til åbnet land og mod syd til et planlagt boligområde syd for Plantagevej. Langs Plantagevej er der en svag højderyg og området hælder lidt ned mod Fårup Mose, men forekommer i øvrigt som et ret fladt landbrugslandskab.

Området er udpeget til lavbundsareal i kommuneplanen og dermed også som skovrejsningsområde uønsket. Vejle Kommune vurderer, at arealet kan udnyttes på en måde, så muligheden for naturgenopretning ikke går tabt. Arealet omkring mosen kan fungere som et rekreativt område med mulighed for stiforbindelse fra mosen til den nærliggende Fårup Sø.

Arealet er ikke udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. Der er ingen større husdyrproduktioner i nærheden af Plantagevej.

Der er ikke konflikter med de det åbne lands interesser.

Egtved, syd for Dalgade

Udtaget areal 4.B.8 = 1,8 ha

Areal skal anvendes til regnvandsbassin og naturlegeplads

Egtved, nord

Nyt udlæg: 4,6 ha til erhverv

Nye ramme: 4.E.5

Egtved By er en centerby med 2.311 indbyggere (1. jan. 2016). Egtved har gode trafikforbindelser til Vejle, Kolding og Billund og byen servicerer et større opland med hensyn til detailhandel. I kommuneplanen er der udlagt tre erhvervsområder, hvoraf de to ligger ud til Ribevej, men disse områder er i dag fuldt udbyggede med virksomheder. Byen mangler derfor et nyt erhvervsområde til lokalt orienterede erhverv, hvor både nye virksomheder kan etablere sig, og hvor virksomheder, der i dag ligger uhensigtsmæssigt i midtbyen, kan henvises til. Der har været forespørgsler fra lokale håndværksvirksomheder, som ønsker sig en grund i et egentligt erhvervsområde. Der ønskes mulighed for erhverv i miljøklasse 1-4.

Der er undersøgt forskellige muligheder nord, syd, øst og vest for byen. På grund af, at hele den vestlige halvdel af Egtved ligger inden for et nitratfølsomt vandindvindingsområde, er der fokuseret på at finde en egnet lokalitet i den østlige halvdel af Egtved. Hovedparten af erhvervsområderne ligger i den nordlige del af byen op til Ribevej, og den placering har også været et ønske fra lokalsamfundet i forhold til det nye område.

I den østlige del af byen har været undersøgt et område, hvis nordlige del ligger op til Ribevej, og som gennemskæres af Tudvadvej. Mod syd grænser området op til et boligområde. Området mellem Tudvavej og Ribevej ligger lige øst for et større solvarmeanlæg, som drives af det lokale kraftvarmeværk. Varmeværket har ytret ønske om på sigt at have mulighed for at udvide solvarmeanlægget mod øst. Hvis det skal realiseres, vil erhvervsområdet kun omfatte arealet syd for Tudvadvej. Da dette areal mod syd grænser op til et boligområde, vil der behov for at zonere området. Den del af arealet, som kan rumme miljøklasse 4 og som er på ca. 14.500 m², vurderes ikke at kunne dække behovet.

Derfor udlægges et nyt erhvervsareal i den nord for Ribevej. Her er i forvejen etableret et blikkenslagerfirma. Mod syd grænser området op til et erhvervsområde. Adgangen sker via Ribevej.

Området er udpeget til særlige værdifuldt landbrugsområde. Nærmeste større husdyrproduktion er en miljøgodkendt kvægproduktion på 385, der ca. 1 km nord for. Det vurderes ikke på grund af afstanden, at det nye arealudlæg vil påvirke husdyrproduktionens udvidelsesmuligheder. Ca. 1,5 km sydvest for ligger en større kvægproduktion på 523 DE. Der kommer ikke ny byzone tættere på anlægget, og derfor ændres der ikke ved husdyrproduktionens nuværende udvidelsesmuligheder.

Der er ikke øvrige konflikter med det åbne lands interesser.

Redegørelse for grundvandsinteresser

I 2015 udarbejdede Vejle Kommune en grundvandsredegørelse for hele kommunen, Byvækst og Grundvand, og vurderingen af det nye arealudlæg tager udgangspunkt i grundvandsredegørelsen.

Hele Egtved er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og den vestlige del af byen er desuden udpeget som nitratfølsomt indvindingsområde. Hele byen ligger desuden indenfor vandindvindingsoplande til forskellige vandværker.

Det nye erhvervsområde ligger indenfor OSD og indvindingsoplandet til Tørskind Vandværk. Boringerne til Tørskind Vandværk ligger mere end 2,5 km nord for området og området er ikke særligt sårbart over for nitrat. Egtved Vandværk har to kildepladser centralt i byen.

På baggrund af den store afstand til Tørskind Vandværks kildeplads, den lille sårbarhed i området, Egtved Vandværks dybe boringer (105 m) samt grundvandets strømningsretning i området kan området udvikles på særlige grundvandsbetingelser. De tilladte miljøklasser vil være 1-4, dog ikke grundvandstruende virksomheder.

Brejning

Nye udlæg 9.B.27 og 9.B.28: 38 ha = 228 boliger

Nyt udlæg lægges til 99.O.1: 5,5 ha til offentlige formål

Børkop/Brejning-området har gennem en årrække tiltrukket mange nye indbyggere, især børnefamilier. Området ligger tæt på motortrafikvejen mellem Fredericia og Vejle med adgang til mange arbejdspladser. Den østjyske længdebane går gennem området med stationer i både Børkop og Brejning og med timedrift til Vejle/Århus og Fredericia/Esbjerg.

Området er en del af et større karakteristisk østjysk morænelandskab med karakteristiske landskabstræk som skovbeklædte skrænter mod fjorden og Lillebælt, samt Skærup Ådal og Rands Fjord med værdifulde naturområder. Der er mange rekreative muligheder tilknyttet fjorden og Lillebælt såsom golf, campingpladser, sommerhusområder, nationale og regionale cykelruter.

De seneste 10 år har de to byer tiltrukket ca. 2.000 nye indbyggere, en stigning på over 30 %. Området er således det område i Vejle Kommune, som relativt tiltrækker flest nye indbyggere.

De udlagte områder 9.B.27 og 9.B.28 ligger omkring Fælleshåbsvej mellem Børkop og Brejning, hvor også Fælleshåbsskolen ligger, der betjener Brejning og dele af Børkop. Området ligger tæt på butikker og anden service. Der er endvidere udlagt 5,5 ha til tilknytning til Gauerslundhallen og Fælleshåbsskolen, der skal sikre udbygningsmuligheder til kultur-og idrætsfaciliteter. De eksisterende faciliteter er under stort pres grundet den store befolkningstilvækst.

Vejle Kommune lavede i 2014 en analyse af hele Børkop-Brejning-området for at finde de fremtidige byudviklingsmuligheder for Børkop og Brejning. Ud over området mellem Børkop og Brejning er mulighederne undersøgt nordvest, syd og sydøst for Børkop. Området mellem Børkop og Brejning viste sig at have klart flere fordele end de øvrige områder samtidig med, at der var flere bindinger på de øvrige arealer.

Området mellem Børkop og Brejning ligger imidlertid i et område, der er udpeget som område med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) samt indvindingsopland for Brejning Vandværk. Det har derfor hidtil ikke været muligt at udnytte området til boliger med mindre kildepladsen til Brejning Vandværk bliver nedlagt. Med den nye bekendtgørelse om krav til kommunalbestyrelsens fysiske planlægning inden for OSD og indvindingsoplande til almene vandforsyninger og medfølgende vejledning vurderes boliger ikke længere at udgøre en fare for forurening af grundvandet. Derfor vil Vejle Kommune nu udlægge nye arealer til boliger i Kommuneplan 2017-2029.

Udbygningen af området skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmiljømæssige forhold. Bl.a. skal hensynet til beliggenheden af Gauerslund Kirke i landskabet og udsigten til og fra kirken indarbejdes i planen.

Der ligger ingen større husdyrbesætninger i nærheden, hvis udviklingsmuligheder vil blive påvirket af de nye arealudlæg. Området er ikke udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.

Der er ingen naturinteresser i området.

Gravens-Ågård

Boliger

Nyt udlæg: 20,3 ha = 120 boliger

Nye ramme: 12.B.9

Udtag af areal 12.B.8 = ca. 13 ha.

Gravens-Ågård ligger midt mellem Vejle og Kolding. Byen er charmerende med kønne, gamle huse og gode parcelhuskvarterer, lokal service og skole. Byen ligger på kanten af den smukke ådal med Vester Nebel Å. Der er stærkt lokalt foreningsliv og en aktiv efterskole. Byen har 1.321 indbyggere (1. jan. 2016). Byen hænger funktionelt sammen med landsbyen Øster-Starup med ca. 100 indbyggere. Med en placering i hjertet af Trekantområdet i et naturskønt område og med gode trafikforbindelser til Kolding og motorvej E20 er der potentiale for vækst.

I kommuneplanen er der udlagt et nyt område til boliger ved Ådalsvej øst for Ammitsbøl (12.B.8). Arealet er ikke optimalt og der skal findes andre arealer for fremtidig byvækst, som har en bedre sammenhæng med den eksisterende by og som kan appellere til nye tilflyttere. Der er undersøgt 4 forskellige lokaliteter som erstatning for 12.B.8.

Konklusionen er, at der er væsentlige landbrugsinteresser i form af husdyrbrug og brugenes jordtilliggender for 3 af områderne. 2 af disse områder ligger deuden indenfor område med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsoplandet til Gravens-Ågård Vandværk. Ét af områderne ligger delvist indenfor Frimenighedskirkens fjernomgivelser.

Det 4. område udgør et ca. 20 ha stort område beliggende mellem den eksisterende by ved Vester Nebel Ådal og Ammitsbøvej. Terrænet er svagt bølget med overvejende fald mod Vester Nebel Ådal. Der er en del levende hegn, som markerer markskel, i en øst-vestlig retning. Området kan kobles til den del af Ågård, som ligger syd for Vester Nebel Å. En støjzone på 70 m eller en evt. støjvold langs Ammitsbølvej danner ryg og afgrænsning mod øst.

Udbygningen af området skal ske efter en samlet plan, der indarbejder landskabelige og kulturmiljømæssige forhold. Bl.a. skal hensynet til beliggenheden af Ågård Kirke i landskabet og udsigten til og fra kirken indarbejdes i planen.

Det nærmeste større husdyrbrug ligger i dag tættere på den eksisterende by end på det nye område, og husdyrproduktionen kan i forvejen ikke udvides yderligere.

Omkring Vester Nebel Å er der udpeget lavbundsarealer, der kan genoprettes til vådområder, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser. Det nye boligområde vil ikke forhindre, at disse udpegninger kan realiseres.

Offentlige formål (12.O.4)

Nyt udlæg: 2,5 ha

Overførsel af areal fra 12.B.5: 1,9 ha

I den sydlige del af Gravens-Ågård ligger Ågård Efterskole, som blev grundlagt i 1907. Skolen er et stort aktivt for byen og har plads til 132 elever. Skolen har brug for flere udendørsarealer til idrætsfaciliteter såsom multibaner, løbebaner, cykelcrossbaner m.m. og er i færd med at udarbejde en helhedsplan for disse faciliteter.

De dele af boligrammen 12.B.5, som ejes af skolen, lægges derfor til et område til offentlige formål (12.O.4) Dertil lægges den resterende del af matrikel 4af (2,5 ha), som også ejes af skolen.

Den del, der ligger i en eksisterende boligramme, ligger indenfor kirkens næromgivelser, og hele området ligger inden for kirkebyggelinjen. Det vurderes, at området kan udnyttes og udbygges med idrætsfaciliteter på en måde, der respekterer kirkens næromgivelser og kravet til bygningshøjder inden for kirkebyggelinjen.

Den nordlige del af området indeholder et kratområde, der er udpeget til naturområde i kommuneplanen, men som ikke er beskyttet natur eller fredskov. Kommunen vurderer ikke, at naturværdier vil gå tabt, hvis det blive nødvendigt at fælde en del af krattet ved anlæg af eksempelvis en cykelcross-bane. Omkring Vester Nebel Å er der udpeget en potentiel økologisk forbindelseslinje, der berører den nordlige del af området. Det vurderes ikke, at områdets anvendelse til offentlige formål i form af udendørs idrætsfaciliteter vil forhindre etablering af en økologisk forbindelseslinje.

Ny Højen

Udtaget areal: 38 ha (16.B.4)

Der udtages et areal til boliger nord for Ny Højen, da der i forvejen er en god rummelighed til boliger i rammeområde 16.B.5, der vil kunne dække behovet i en lang årrække. Til gengæld er der udlagt et tilsvarende areal ved Brejning/Børkop, hvor der ikke er udlagt tilstrækkelige arealer til den næste planperiode på 12 år.

Vandel

Ændret areal: 4,1 ha fra 22.B.4 til 22.O.1

Arealet fra boligrammen overføres til rammen til offentlige formål, Arealet skal bruges til brug for Vandel Efterskole.

Ødsted

Nyt udlæg: 2 ha til erhverv

Nye ramme: 24.E.5

Ødsted er en lokalby på 1.420 indbyggere (1. jan. 2016). Byen ligger ved Ribevej mellem Vejle og Egtved. Byen har offentlige servicefunktioner såsom skole, dagligvarebutikker, private servicefunktioner samt lokalt orienterede virksomheder. Byen ligger tæt på Vingsted og Vejle Ådal.

Byen har 4 mindre erhvervsområder, hvoraf de 3 er fuldt udbygget med virksomheder. I det fjerde område er der et smalt restareal, som er svært at udnytte på grund af nærheden til boliger. Der er derfor behov for et mindre areal til lokalt orienterede virksomheder.

Overfor de eksisterende erhvervsområder langs Ammitsbølvej udlægges et mindre areal til erhverv. Området betjenes fra Ammitsbølvej via Elmegårdsvej og ligger optimalt i forhold adgang til det overordnede vejnet.

Arealet er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde. På grund af arealets ringe størrelse vil inddragelsen ikke påvirke landbrugets interesser i væsentlig grad. Der ligger ingen større husdyrbrug i nærheden, som udviklingsmæssigt kan blive begrænset.

Gennem området passerer en fordelings-gasledning på strækningen Egtved-Bredballe. Omkring gasledningen er der en sikkerhedszone på 2x13,5 m indenfor hvilken, der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker. Udenfor sikkerhedszonen, må arealet gerne disponeres til erhvervsvirksomheder, dog ikke som bygninger med mere end 4 etager.

Redegørelse for grundvandsinteresser

I 2015 udarbejdede Vejle Kommune en grundvandsredegørelse for hele kommunen, Byvækst og Grundvand, og vurderingen af det nye arealudlæg tager udgangspunkt i grundvandsredegørelsen.

Arealet ligger inden for indvindingsoplandet til Ødsted Vandværk. Ødsted Vandværks boringer ligger ca. 1 km nord for området, og området er ikke sårbart over for nitrat. På baggrund af afstanden til kildepladsen og den lille sårbarhed vurderes det, at området kan udlægges til erhverv i miljøklasse 1-3, og miljøklasse 4 for virksomheder, der ikke er en trussel mod grundvandet. Byudviklingen skal ske på særlige grundvandsbetingelser.

Bredsten

Overføres fra 8.O.7 til 8.E.1: 3 ha til erhverv

Bredsten er en lokalby på 1.662 indbyggere (1. jan. 2016). I dag er Bredsten en attraktiv bosætningsby med gode vejforbindelser i 4 retninger og samtidig nærhed til landskabelige værdier omkring Fårup Sø og Vejle Ådal. Byen rummer også en efterskole. Byen har to erhvervsområder, hvoraf det ene er bygget ud med lokalt orienterede virksomheder. Det andet erhvervsområde er under udbygning med et solfangeranlæg i forbindelse med byens kraftvarmeværk.

Byen har ønske om udlæg af et mindre erhvervsområde, som kan generere lokale arbejdspladser. Derfor ændres anvendelsen for en del af område 8.O.7, som er et uudnyttet område til offentlige formål.

Gadbjerg

Udtaget areal: 14,8 ha til boliger (10.B.7)

Gå til toppen